Contact Information

School Address:
Room 402, Block No.3, No.14 Building, Baoyu Tianyi Lanwan, No.318 Daxin Street, Dao Wai District, Harbin, Heilongjiang Province, P. R. China

Zip code: 150026

Mobile Phone: +86 13654554126

Email: info@theharbinmandarinschool.com

Skype: The Harbin Mandarin School